Kirjaudu ▼

Taloussanakirja:

Volatiliteetti

Eng. volatility

Arvopaperin tai markkinan taipumus kurssivaihteluihin. Option perustana olevan hyödykkeen hinnan muutoksia kuvaava luku. Volatiliteettia voidaan mitata esim. keskihajonnalla.

Muita V-kirjaimella alkavia sanoja

Vaihdantatalous

Eng. exchange economy, barter economy

Järjestelmä, jossa erikoistutaan tarvittavien hyödykkeiden aikaansaamiseksi. Tarpeiden tyydytys perustuu vaihdantaan rahaa apuna käyttäen tai hyödykkeiden vaihdantaan.
Ks. luontoistalous.

Vaihdettavuus, vaihtokelpoisuus

Eng. convertibility

Esim. velkasitoumusten vaihdettavuus toisenlaisiksi tai valuuttojen vapaa vaihdettavuus.

Vaihto-omaisuuden kiertoaika

Eng. inventories turnover time

Rahoituksen tunnusluku. Kertoo, kuinka moneksi päiväksi pääoma keskimäärin sitoutuu vaihto-omaisuuteen. Mitä nopeammin vaihto-omaisuusvarastot kiertävät, sitä vähemmän niihin sitoutuu pääomaa. Vaihto-omaisuuteen liittyviä kiertoaikakäsitteitä on kolme sen mukaan, mitä vaihto-omaisuuseriä seurataan.

1. Koko vaihto-omaisuuden kiertoaika (päivinä) lasketaan seuraavasti:

(365 x vaihto-omaisuus)/(liikevaihto
- myyntikate (12 kk))

2. Aine- ja tarvikevaraston kiertoaika (päivinä):

(365 x aine- ja tarvikevarasto)/aine- ja tarvikekäyttö (12 kk)

3. Valmisteiden kiertoaika (päivinä):

(365 x valmisteet/tavarat)/(liikevaihto
- myyntikate (12 kk))

Vaihto-omaisuus

Eng. inventories

Sisältää kirjanpitolain mukaan sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitetut hyödykkeet.

Vaihtoarvo

Eng. exchange value

Arvo, jolla hyödyke vaihdetaan markkinoilla johonkin toiseen hyödykkeeseen. Rahataloudessa vaihtoarvoa nimitetään hinnaksi.

Vaihtoehtokustannus

Eng. opportunity cost

Tulevaisuuteen kohdistuvissa vaihtoehtolaskelmissa käytetty kustannusten arvostus, joka perustuu ns. menetettyyn hyötyyn eli toiseksi parhaan vaihtoehdon tuottoon. Valitun vaihtoehdon kustannukseksi täytyy siis laskea toiseksi parhaan vaihtoehdon menetetty tuotto.

Vaihtoehtolaskelma

Eng. alternative calculation

Laskelma, jolla pyritään selvittämään, mikä useista tarjolla olevista vaihtoehdoista on sopivin. Esim. investointilaskelmat.

Vaihtokauppa

Eng. barter

Vaihtokauppa.
Ks. vastakauppa.

Vaihtosuhde

Eng. terms of trade

Ulkomaankaupan vaihtosuhde. Vienti- ja tuontihintojen suhde. Osoittaa, miten paljon ulkomaista tavaraa saadaan omilla vientituotteilla. Saadaan laskutoimituksella:

100 x (viennin yksikköarvoindeksi/tuonnin yksikköarvoindeksi).

Vaihtosuhde paranee, kun vientihinnat nousevat tuontihintoja nopeammin tai laskevat hitaammin kuin tuontihinnat.

Vaihtotase

Eng. current account

Maksutaseen osa, joka osoittaa tiettynä ajanjaksona kansantalouden ulkomaisiin juokseviin liiketoimiin liittyvien rahavirtojen määrän. Vaihtotase sisältää kauppataseen lisäksi myös tiedot palvelujen ulkomaankaupasta sekä tuotannontekijätuloista ja tulonsiirroista Suomen ja ulkomaiden välillä. Vaihtotaseen vajaus eli alijäämä merkitsee ulkomaisen nettovelan kasvua ja ylijäämä nettovelan vähenemistä. Ks. maksutase.

Vaihtovelkakirjalaina

Eng. convertible bond

Joukkolainalaji. Vaihtovelkakirjalainan laskevat liikkeeseen yritykset, ja siihen liittyy oikeus vaihtaa osa lainasummasta tai koko summa yhtiön osakkeisiin.

Vaihtuva korko

Eng. floating interest, variable interest

Korko, joka on sidottu viitekorkoon siten, että korko muuttuu korontarkistusperiodeittain.
Ks. kiinteä korko.

Vakavaraisuus

Eng. solvency

1. Soliditeetti, solidius. Oman ja vieraan pääoman suhde. Mitä enemmän yrityksellä on omaa pääomaa suhteessa vieraaseen pääomaan, sitä vakavaraisempi yritys on.

2. Oman pääoman suhde riskiryhmien mukaisesti painotettuihin saamisiin, sijoituksiin ja vastuusitoumuksiin. Vuoden 1993 alusta EU on edellyttänyt esim. luottolaitoksilta 8 prosentin vakavaraisuutta.

Vakavaraisuussäännös

Eng. capital adequacy requirement

Vakavaraisuusvaatimus. Rahalaitoksen omien varojen ja vastuiden suhdetta koskeva säännös. Määräyksellä rajoitetaan pankkien luottoriskinottoa.

Vakioitu johdannaissopimus

Eng. standardized derivative instrument

Optiolain tarkoittama vakioitu optio, termiini tai futuuri. Ks. arvopaperimarkkinat.

Vakuus

Eng. security collateral

Väline, jolla luotonantaja pyrkii varmistamaan saamisen tai muun velvoitteen täyttämisen. Vakuus liittyy aina johonkin muuhun sitoumukseen, esim. velaksiantoon. Vakuudet jaetaan yleensä reaali- ja henkilövakuuksiin.

Reaalivakuutena voi olla omaisuus, esine tai asiakirja. Esim. kiinnitys kiinteistöön. Ks. kiinnitys.

Henkilövakuuksissa sitoumuksen antaja vastaa saatavan maksamisesta koko omaisuudellaan, ellei vastuuta ole erikseen määritelty. Ks. takaus.

Vakuusarvo

Eng. value of security value of collateral

Lainan vakuudeksi hyväksyttävä osuus omaisuuden käyvästä arvosta.

Vakuusrahasto

Eng. deposit insurance fund

1. Yleisön talletusten turvaamiseksi perustettu rahasto. Liike-, osuus- ja säästöpankin on kuuluttava pankkiryhmänsä vakuusrahastoon. Jos pankki tekee konkurssin, vakuusrahaston varoista maksetaan tallettajien tilisaamiset. Vakuusrahasto muuttui talletussuojarahstoksi 1.1. 1998 alkaen. Ks. talletussuojarahasto.

2. Arvo-osuusyhdistyksen vakuusrahasto vastaa yhdistyksen jäsenten asiakkailleen aiheuttamista vahingoista, jos nämä eivät itse siihen pysty.

3. Valtion vakuusrahasto on perustettu talletuspankkien vakaan toiminnan ja tallettajien saamisten turvaamiseksi. Rahaston varoista voidaan mm. erityisehdoin myöntää lainoja pankkiryhmien vakuusrahastoille sekä antaa pankeille erityyppistä rahoitustukea, mikäli se pankin toiminnan ja rahoitusmarkkinoiden vakauden turvaamiseksi on välttämätöntä.

Vakuutus

Eng. insurance

Sopimus, jolla toinen sopimuspuoli, vakuutuksenantaja, sitoutuu määrämaksusta suorittamaan toiselle sopimuspuolelle korvausta tietyn määrän sopimuksessa mainitun vakuutustapahtuman (esim. kuolema, tulipalo, tapaturma jne.) sattuessa.

Lakisääteisen vakuutuksen ottaminen perustuu laissa säädettyyn velvollisuuteen ja sen sisältämä turva on säädetty laissa. Pakollisen vakuutuksen ottaminen perustuu laissa säädettyyn velvollisuuteen, mutta sen sisältämää turvaa ei ole määritelty laissa.

Ensivakuutus myönnetään alkuperäiselle vakuutuksenottajalle. Jälleenvakuutuksessa tasataan koti- ja ulkomaisten vakuutusyhtiöiden välistä riskiä siten, että yhtiöt vakuuttavat osan ottamastaan riskistä toisissa vakuutusyhtiöissä. Edelleenvakuutuksen perusteella edelleenvakuuttaja ottaa vastuulleen osan jälleenvakuuttajan ottamasta vastuusta. Se on ts. jälleenvakuutusliikkeen jälleenvakuutus. Yhteisvastuu viittaa takuujärjestelmään, jossa toiset vakuutusyhtiöt ja niiden asiakkaat ovat vastuussa konkurssiin tai selvitystilaan asetetun vakuutuslaitoksen vastuista.

Valikoima

Eng. selection

Tietyn tuoteryhmän tuotteet.
Ks. lajitelma.

Valkoinen kirja

Eng. the White Paper

Euroopan yhteisön jäsenmaiden vuonna 1985 hyväksymä toimintaohjelma, jonka tavoitteena on tavaroiden, palvelujen, pääomien ja ihmisten vapaa liikkuminen yhteisön sisällä. Toimintaohjelmaan kuuluu noin 300 erilaista toimintaohjetta eli direktiiviä, jotka koskevat tavaroiden rajamuodollisuuksia, henkilöiden liikkumista ja ammatinharjoittamista, teknisten määräysten yhdenmukaistamista, julkisten hankintojen suojan poistamista, rahoituspalveluita, pääomaliikkeitä, liikennettä, teollisuusoikeuksia ja välillistä verotusta. Direktiivit ovat jäsenvaltioita sitovia. Ks. vihreä kirja.

Valmistuskirjanpito

Eng. cost accounting

Tavoitteena on eri toimintojen aiheuttamien kustannusten selvittäminen yrityksen tuotantoprosessissa. Eräs päätavoite on suoritekohtaisten kustannusten laskenta.

Valtion velka

Eng. state debt central government debt

Budjettitalouden vajausten kattamiseksi otetut lainat.

Valtion velkasitoumus

Eng. treasury bill, treasury note, t-bill

Valtion velkasitoumus on valtion liikkeeseen laskema arvo-osuusmuotoinen ja jälkimarkkinakelpoinen diskonttoarvopaperi. Eräpäivänä maksettava rahasumma on velkasitoumuksen nimellisarvo, ja se sisältää sekä pääoman että koron. Valtion velkasitoumus toimii rahoituslähteenä valtiolle ja sijoituskohteena yrityksille, yhteisöille ja pankeille.

Valtiontakaus

Eng. state guaranteecentral government guarantee

Valtiontakuukeskuksen myöntämiä takauksia:

Teollisuustakaus: vakuus pk-yritysten investointien ja käyttöpääoman rahoittamiseen.

Alustakaus: takaus laivanrakennusta ja varustamotoimintaa harjoittaville yrityksille aluksen hankkimiseen ja rakennusaikaiseen rahoittamiseen käytettävien luottojen vakuudeksi.

Ympäristönsuojelutakaus: myönnetään teollista tai siihen verrattavaa tuotannollista toimintaa harjoittavalle yritykselle ilman- ja vesiensuojeluinvestointien ja jätteiden hyödyntämistä koskevien investointien rahoittamiseen käytettävien luottojen vakuudeksi.

Vakauttamistakaus: vakuus velkaantuneille mutta elinkelpoisille ensisijaisesti tuotannollista toimintaa harjoittaville pk-yrityksille luottojen vakauttamiseen.

Riskipääomatakaus: vakuus pieniin ja keskisuuriin teollisuusyrityksiin ja korkeatasoisiin palveluyrityksiin sijoittaville venture capital -yhtiöille ja -rahastoille, kehitysyhtiöille ja luottolaitoksille.

Riskipääomatakaus on muuttunut pääomatakuuksi, joka turvaa ulkopuolisen sijoittajan pääomapanostuksia pk-yrityksiin.

Valuutan säännöstely

Eng. foreign exchange regulation

Valuuttapolitiikan keino, jolla pyritään turvaamaan maan ulkomaista maksukykyä ja rahatalouden vakaata kehitystä.

Valuutan vaihdettavuus

Eng. currency convertibility

Konvertibiliteetti. Mahdollisuus ostaa ja myydä valuuttaa vapaasti kansainvälisillä valuuttamarkkinoilla.

Valuutta

Eng. (foreign) currency foreign exchange

Itsenäisen valtion rahayksikkö, jolla on tietty arvo suhteessa ulkomaisiin rahayksikköihin.

Valuuttaclearing

Eng. currency clearing foreign exchange clearing

Eri maiden välillä syntyneiden saatavien selvittely. Ks. clearing.

Valuuttafutuuri

Eng. currency futures contract currency future

Vakioitu valuuttatermiinisopimus. Kurssi, jolla valuuttafutuurisopimus tulevaisuudessa toteutetaan, sovitaan sinä päivänä, jolloin sopimus ostetaan tai myydään.

Valuuttakauppa

Eng. foreign exchange trading

Suurin osa valuuttakaupan volyymistä muodostuu pankkien valuuttaosastojen yritysasiakkaiden kanssa tai keskenään käymästä valuuttakaupasta. Valuuttakauppaa tehdään myös valuuttapörsseissä.

Valuuttaklausuuli

Eng. currency clause

Kurssiklausuuli, valuuttalauseke. Valuuttakurssien muutoksien varalta sopimuksiin liittyvä suojautumislauseke, jolla pyritään vähentämään valuuttariskiä sopimalla, että valuuttamääräistä hintaa tarkistetaan, jos sopimusvaluutan kurssi muuttuu tietyn määrän.

Valuuttakori

Eng. currency basket

Kahdesta tai useammasta ulkomaanvaluutasta muodostettu kori tai indeksiluku, johon valuuttamääräisen rahoitussopimuksen (yleensä valuuttaluoton) arvo kotimaan valuutassa ilmaistuna voidaan sitoa. Sopimuksissa sovellettu korko on sidottu valuuttakorin pohjana olevien valuuttojen kansainvälisten korkonoteerausten valuutan osuudella painotettuun keskiarvoon. Valuuttakori voidaan koota myös erikseen esim. asiakkaan suojautumistarpeiden mukaan.

Valuuttakurssi

Eng. exchange rate

Vaihtokurssi. Ulkomaan rahan hinta kotimaan rahassa mitattuna. Kurssi ilmoitetaan tavallisesti yksikön hintana.
Reaalinen valuuttakurssi voidaan tulkita kahdella tavalla:
1. Koti- ja ulkomaan suhteellinen hintataso samassa valuutassa.
2. Avoimen ja suljetun sektorin hintasuhde.

Kiinteäksi valuuttakurssiksi kutsutaan kurssia, jonka viranomaiset pitävät vakaana. Kelluvan valuutan kurssi määräytyy markkinoiden kysynnän ja tarjonnan perusteella.

» Valuuttalaskuri

Valuuttakurssiriski

Eng. currency risk exchange rate risk

Valuuttamääräisiin saamisiin tai velkoihin liittyvä epäedullisen kurssimuutoksen mahdollisuus.

Valuuttalauseke

Eng. currency clause

Kurssiklausuuli. Ks. valuuttaklausuuli.

Valuuttaluotto

Eng. foreign currency credit foreign currency loan

Ulkomaan valuutassa otettu luotto.

Valuuttamarkkinat

Eng. foreign exchange market forex market

Kansainväliset pankkien väliset markkinat, joilla valuuttojen kurssit määräytyvät kysynnän ja tarjonnan mukaan. Valuuttamarkkinoiden tehtävänä on vaihtaa ulkomaankaupassa sekä talletus- ja lainaustoiminnassa käytettäviä valuuttoja toisiksi valuutoiksi sekä tarjota suojautumismahdollisuuksia valuuttakurssiriskejä vastaan.

Valuuttaoptio

Eng. currency option

Oikeus vaihtaa sovittu määrä yhtä valuuttaa toiseen valuuttaan sovittuun kurssiin ja sovittuun aikaan.

Valuuttapositio

Eng. foreign exchange position

Valuutta-asema. Laskelma yrityksen valuuttasaamisista ja -veloista valuutoittain kunakin ajanjaksona. Valuuttapositio on lyhyt silloin, kun velat valuutassa ylittävät saamiset. Pitkässä valuuttapositiossa saamiset ylittävät velat.

21:24 Kuluttaja, näin verkkokauppa houkuttelee sinua ostoksille
21:07 Digitoday Kuorma-auton kuljettaja aiheutti liikennekuoleman: Pelasi kohupeliä
20:11 Digitoday Loppu nettiriesalle? Google alkaa rangaista näitä verkkosivuja
19:26 Uber maksaa kuskeille tukiaisia – teki alkuvuonna miljarditappion
18:43 Terrori-iskut herättivät: Auttaako matkavakuutus?
18:05 Puola myi ensimmäiset juan-lainansa
17:45 Ilta-Sanomat Verottomana käteen 560 €/kk – 2000 suomalaista mukaan perustulokokeiluun
16:43 Onnibus.com hyväksyy kilpailijan lipun Porvoon ja Helsingin välillä
16:08 Senttiosake FIT Biotech nousukiidossa pörssissä – teräsyhtiöt painuvat
16:03 Digitoday Facebookin mieli muuttui: Alkaa hyödyntää Whatsapp-tietoa mainonnassa
15:48 Digitoday Pirate Bay -Sunde vaatii tuomionsa purkua ja korvauksia suomalaisilta levy-yhtiöiltä
15:26 Mediatalot perustavat yhteisen digimainonnan markkinapaikan
15:01 Pörssikauppa Finnlinesin osakkeella loppui tänään
14:28 Posti aloittaa taas yt:t – nyt syynä Anttilan konkurssi
14:24 Antti Riivarista Patentti- ja rekisterihallituksen uusi pääjohtaja
13:48 Analyysi Leimaako pitkäaikaistyöttömyys ihmisen? – "Yhtä yleistä kuin rasismi"
13:21 Kone tekee jättikaupat kiinalaisesta GiantKoneesta
13:05 Palkansaajien ansiot nousivat – aloissa on eroja
12:52 Digitoday Uskomatonta mutta totta: Reititin tunnistaa sinut kävelystä ja lukee huulilta
11:21 Saksalaisyritysten näkymät odotettua heikommat
10:31 Digitoday Nyt ei hyvältä näytä: Jopa Applen perustaja varoittaa iPhone-uudistuksesta
10:21 Suomen uudet vientiyritykset poikkeavat vanhoista
10:10 Analyytikko Baltian pankkifuusiosta: Nordeasta varteenotettavampi peluri
09:55 Kesäsää tuki Olvia – tulos ja markkinaosuus kasvoivat
09:34 Vähittäiskaupan myynti väheni keskikesällä
09:01 Yhdysvallat hyökkää EU:ta vastaan Applen verokiistassa
08:28 Nordea ja DNB yhdistävät toimintonsa Baltiassa
08:07 EK arvostelee uudistusta sähköiseksi tulorekisteriksi – "byrokraattinen ja kallis"
07:40 Yle: Ara teettää erityistilintarkastuksen Nuorisosäätiössä
06:03 Digitoday Suomalaiskeksintö valloitti maailman – täyttää tänään 25 vuotta
06:01 Analyysi Euroopan kriisejä yhdistää kamppailu kaasuputkista
22:05 Lentoyhtiöiden mokailu viivästyttää yhä useampaa lentoa
21:26 Volkswagen alkaa pian neuvotella oikeusjutuista Yhdysvalloissa
20:49 Italia tarjoaa täysi-ikäistyville 500 euroa kulttuuririentoihin
20:41 Kova ehdotus Britanniassa: Veronkiertäjille triplasakot suhteessa rikoshyötyyn