Kirjaudu ▼

Taloussanakirja:

Volatiliteetti

Eng. volatility

Arvopaperin tai markkinan taipumus kurssivaihteluihin. Option perustana olevan hyödykkeen hinnan muutoksia kuvaava luku. Volatiliteettia voidaan mitata esim. keskihajonnalla.

Muita V-kirjaimella alkavia sanoja

Vaihdantatalous

Eng. exchange economy, barter economy

Järjestelmä, jossa erikoistutaan tarvittavien hyödykkeiden aikaansaamiseksi. Tarpeiden tyydytys perustuu vaihdantaan rahaa apuna käyttäen tai hyödykkeiden vaihdantaan.
Ks. luontoistalous.

Vaihdettavuus, vaihtokelpoisuus

Eng. convertibility

Esim. velkasitoumusten vaihdettavuus toisenlaisiksi tai valuuttojen vapaa vaihdettavuus.

Vaihto-omaisuuden kiertoaika

Eng. inventories turnover time

Rahoituksen tunnusluku. Kertoo, kuinka moneksi päiväksi pääoma keskimäärin sitoutuu vaihto-omaisuuteen. Mitä nopeammin vaihto-omaisuusvarastot kiertävät, sitä vähemmän niihin sitoutuu pääomaa. Vaihto-omaisuuteen liittyviä kiertoaikakäsitteitä on kolme sen mukaan, mitä vaihto-omaisuuseriä seurataan.

1. Koko vaihto-omaisuuden kiertoaika (päivinä) lasketaan seuraavasti:

(365 x vaihto-omaisuus)/(liikevaihto
- myyntikate (12 kk))

2. Aine- ja tarvikevaraston kiertoaika (päivinä):

(365 x aine- ja tarvikevarasto)/aine- ja tarvikekäyttö (12 kk)

3. Valmisteiden kiertoaika (päivinä):

(365 x valmisteet/tavarat)/(liikevaihto
- myyntikate (12 kk))

Vaihto-omaisuus

Eng. inventories

Sisältää kirjanpitolain mukaan sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitetut hyödykkeet.

Vaihtoarvo

Eng. exchange value

Arvo, jolla hyödyke vaihdetaan markkinoilla johonkin toiseen hyödykkeeseen. Rahataloudessa vaihtoarvoa nimitetään hinnaksi.

Vaihtoehtokustannus

Eng. opportunity cost

Tulevaisuuteen kohdistuvissa vaihtoehtolaskelmissa käytetty kustannusten arvostus, joka perustuu ns. menetettyyn hyötyyn eli toiseksi parhaan vaihtoehdon tuottoon. Valitun vaihtoehdon kustannukseksi täytyy siis laskea toiseksi parhaan vaihtoehdon menetetty tuotto.

Vaihtoehtolaskelma

Eng. alternative calculation

Laskelma, jolla pyritään selvittämään, mikä useista tarjolla olevista vaihtoehdoista on sopivin. Esim. investointilaskelmat.

Vaihtokauppa

Eng. barter

Vaihtokauppa.
Ks. vastakauppa.

Vaihtosuhde

Eng. terms of trade

Ulkomaankaupan vaihtosuhde. Vienti- ja tuontihintojen suhde. Osoittaa, miten paljon ulkomaista tavaraa saadaan omilla vientituotteilla. Saadaan laskutoimituksella:

100 x (viennin yksikköarvoindeksi/tuonnin yksikköarvoindeksi).

Vaihtosuhde paranee, kun vientihinnat nousevat tuontihintoja nopeammin tai laskevat hitaammin kuin tuontihinnat.

Vaihtotase

Eng. current account

Maksutaseen osa, joka osoittaa tiettynä ajanjaksona kansantalouden ulkomaisiin juokseviin liiketoimiin liittyvien rahavirtojen määrän. Vaihtotase sisältää kauppataseen lisäksi myös tiedot palvelujen ulkomaankaupasta sekä tuotannontekijätuloista ja tulonsiirroista Suomen ja ulkomaiden välillä. Vaihtotaseen vajaus eli alijäämä merkitsee ulkomaisen nettovelan kasvua ja ylijäämä nettovelan vähenemistä. Ks. maksutase.

Vaihtovelkakirjalaina

Eng. convertible bond

Joukkolainalaji. Vaihtovelkakirjalainan laskevat liikkeeseen yritykset, ja siihen liittyy oikeus vaihtaa osa lainasummasta tai koko summa yhtiön osakkeisiin.

Vaihtuva korko

Eng. floating interest, variable interest

Korko, joka on sidottu viitekorkoon siten, että korko muuttuu korontarkistusperiodeittain.
Ks. kiinteä korko.

Vakavaraisuus

Eng. solvency

1. Soliditeetti, solidius. Oman ja vieraan pääoman suhde. Mitä enemmän yrityksellä on omaa pääomaa suhteessa vieraaseen pääomaan, sitä vakavaraisempi yritys on.

2. Oman pääoman suhde riskiryhmien mukaisesti painotettuihin saamisiin, sijoituksiin ja vastuusitoumuksiin. Vuoden 1993 alusta EU on edellyttänyt esim. luottolaitoksilta 8 prosentin vakavaraisuutta.

Vakavaraisuussäännös

Eng. capital adequacy requirement

Vakavaraisuusvaatimus. Rahalaitoksen omien varojen ja vastuiden suhdetta koskeva säännös. Määräyksellä rajoitetaan pankkien luottoriskinottoa.

Vakioitu johdannaissopimus

Eng. standardized derivative instrument

Optiolain tarkoittama vakioitu optio, termiini tai futuuri. Ks. arvopaperimarkkinat.

Vakuus

Eng. security collateral

Väline, jolla luotonantaja pyrkii varmistamaan saamisen tai muun velvoitteen täyttämisen. Vakuus liittyy aina johonkin muuhun sitoumukseen, esim. velaksiantoon. Vakuudet jaetaan yleensä reaali- ja henkilövakuuksiin.

Reaalivakuutena voi olla omaisuus, esine tai asiakirja. Esim. kiinnitys kiinteistöön. Ks. kiinnitys.

Henkilövakuuksissa sitoumuksen antaja vastaa saatavan maksamisesta koko omaisuudellaan, ellei vastuuta ole erikseen määritelty. Ks. takaus.

Vakuusarvo

Eng. value of security value of collateral

Lainan vakuudeksi hyväksyttävä osuus omaisuuden käyvästä arvosta.

Vakuusrahasto

Eng. deposit insurance fund

1. Yleisön talletusten turvaamiseksi perustettu rahasto. Liike-, osuus- ja säästöpankin on kuuluttava pankkiryhmänsä vakuusrahastoon. Jos pankki tekee konkurssin, vakuusrahaston varoista maksetaan tallettajien tilisaamiset. Vakuusrahasto muuttui talletussuojarahstoksi 1.1. 1998 alkaen. Ks. talletussuojarahasto.

2. Arvo-osuusyhdistyksen vakuusrahasto vastaa yhdistyksen jäsenten asiakkailleen aiheuttamista vahingoista, jos nämä eivät itse siihen pysty.

3. Valtion vakuusrahasto on perustettu talletuspankkien vakaan toiminnan ja tallettajien saamisten turvaamiseksi. Rahaston varoista voidaan mm. erityisehdoin myöntää lainoja pankkiryhmien vakuusrahastoille sekä antaa pankeille erityyppistä rahoitustukea, mikäli se pankin toiminnan ja rahoitusmarkkinoiden vakauden turvaamiseksi on välttämätöntä.

Vakuutus

Eng. insurance

Sopimus, jolla toinen sopimuspuoli, vakuutuksenantaja, sitoutuu määrämaksusta suorittamaan toiselle sopimuspuolelle korvausta tietyn määrän sopimuksessa mainitun vakuutustapahtuman (esim. kuolema, tulipalo, tapaturma jne.) sattuessa.

Lakisääteisen vakuutuksen ottaminen perustuu laissa säädettyyn velvollisuuteen ja sen sisältämä turva on säädetty laissa. Pakollisen vakuutuksen ottaminen perustuu laissa säädettyyn velvollisuuteen, mutta sen sisältämää turvaa ei ole määritelty laissa.

Ensivakuutus myönnetään alkuperäiselle vakuutuksenottajalle. Jälleenvakuutuksessa tasataan koti- ja ulkomaisten vakuutusyhtiöiden välistä riskiä siten, että yhtiöt vakuuttavat osan ottamastaan riskistä toisissa vakuutusyhtiöissä. Edelleenvakuutuksen perusteella edelleenvakuuttaja ottaa vastuulleen osan jälleenvakuuttajan ottamasta vastuusta. Se on ts. jälleenvakuutusliikkeen jälleenvakuutus. Yhteisvastuu viittaa takuujärjestelmään, jossa toiset vakuutusyhtiöt ja niiden asiakkaat ovat vastuussa konkurssiin tai selvitystilaan asetetun vakuutuslaitoksen vastuista.

Valikoima

Eng. selection

Tietyn tuoteryhmän tuotteet.
Ks. lajitelma.

Valkoinen kirja

Eng. the White Paper

Euroopan yhteisön jäsenmaiden vuonna 1985 hyväksymä toimintaohjelma, jonka tavoitteena on tavaroiden, palvelujen, pääomien ja ihmisten vapaa liikkuminen yhteisön sisällä. Toimintaohjelmaan kuuluu noin 300 erilaista toimintaohjetta eli direktiiviä, jotka koskevat tavaroiden rajamuodollisuuksia, henkilöiden liikkumista ja ammatinharjoittamista, teknisten määräysten yhdenmukaistamista, julkisten hankintojen suojan poistamista, rahoituspalveluita, pääomaliikkeitä, liikennettä, teollisuusoikeuksia ja välillistä verotusta. Direktiivit ovat jäsenvaltioita sitovia. Ks. vihreä kirja.

Valmistuskirjanpito

Eng. cost accounting

Tavoitteena on eri toimintojen aiheuttamien kustannusten selvittäminen yrityksen tuotantoprosessissa. Eräs päätavoite on suoritekohtaisten kustannusten laskenta.

Valtion velka

Eng. state debt central government debt

Budjettitalouden vajausten kattamiseksi otetut lainat.

Valtion velkasitoumus

Eng. treasury bill, treasury note, t-bill

Valtion velkasitoumus on valtion liikkeeseen laskema arvo-osuusmuotoinen ja jälkimarkkinakelpoinen diskonttoarvopaperi. Eräpäivänä maksettava rahasumma on velkasitoumuksen nimellisarvo, ja se sisältää sekä pääoman että koron. Valtion velkasitoumus toimii rahoituslähteenä valtiolle ja sijoituskohteena yrityksille, yhteisöille ja pankeille.

Valtiontakaus

Eng. state guaranteecentral government guarantee

Valtiontakuukeskuksen myöntämiä takauksia:

Teollisuustakaus: vakuus pk-yritysten investointien ja käyttöpääoman rahoittamiseen.

Alustakaus: takaus laivanrakennusta ja varustamotoimintaa harjoittaville yrityksille aluksen hankkimiseen ja rakennusaikaiseen rahoittamiseen käytettävien luottojen vakuudeksi.

Ympäristönsuojelutakaus: myönnetään teollista tai siihen verrattavaa tuotannollista toimintaa harjoittavalle yritykselle ilman- ja vesiensuojeluinvestointien ja jätteiden hyödyntämistä koskevien investointien rahoittamiseen käytettävien luottojen vakuudeksi.

Vakauttamistakaus: vakuus velkaantuneille mutta elinkelpoisille ensisijaisesti tuotannollista toimintaa harjoittaville pk-yrityksille luottojen vakauttamiseen.

Riskipääomatakaus: vakuus pieniin ja keskisuuriin teollisuusyrityksiin ja korkeatasoisiin palveluyrityksiin sijoittaville venture capital -yhtiöille ja -rahastoille, kehitysyhtiöille ja luottolaitoksille.

Riskipääomatakaus on muuttunut pääomatakuuksi, joka turvaa ulkopuolisen sijoittajan pääomapanostuksia pk-yrityksiin.

Valuutan säännöstely

Eng. foreign exchange regulation

Valuuttapolitiikan keino, jolla pyritään turvaamaan maan ulkomaista maksukykyä ja rahatalouden vakaata kehitystä.

Valuutan vaihdettavuus

Eng. currency convertibility

Konvertibiliteetti. Mahdollisuus ostaa ja myydä valuuttaa vapaasti kansainvälisillä valuuttamarkkinoilla.

Valuutta

Eng. (foreign) currency foreign exchange

Itsenäisen valtion rahayksikkö, jolla on tietty arvo suhteessa ulkomaisiin rahayksikköihin.

Valuuttaclearing

Eng. currency clearing foreign exchange clearing

Eri maiden välillä syntyneiden saatavien selvittely. Ks. clearing.

Valuuttafutuuri

Eng. currency futures contract currency future

Vakioitu valuuttatermiinisopimus. Kurssi, jolla valuuttafutuurisopimus tulevaisuudessa toteutetaan, sovitaan sinä päivänä, jolloin sopimus ostetaan tai myydään.

Valuuttakauppa

Eng. foreign exchange trading

Suurin osa valuuttakaupan volyymistä muodostuu pankkien valuuttaosastojen yritysasiakkaiden kanssa tai keskenään käymästä valuuttakaupasta. Valuuttakauppaa tehdään myös valuuttapörsseissä.

Valuuttaklausuuli

Eng. currency clause

Kurssiklausuuli, valuuttalauseke. Valuuttakurssien muutoksien varalta sopimuksiin liittyvä suojautumislauseke, jolla pyritään vähentämään valuuttariskiä sopimalla, että valuuttamääräistä hintaa tarkistetaan, jos sopimusvaluutan kurssi muuttuu tietyn määrän.

Valuuttakori

Eng. currency basket

Kahdesta tai useammasta ulkomaanvaluutasta muodostettu kori tai indeksiluku, johon valuuttamääräisen rahoitussopimuksen (yleensä valuuttaluoton) arvo kotimaan valuutassa ilmaistuna voidaan sitoa. Sopimuksissa sovellettu korko on sidottu valuuttakorin pohjana olevien valuuttojen kansainvälisten korkonoteerausten valuutan osuudella painotettuun keskiarvoon. Valuuttakori voidaan koota myös erikseen esim. asiakkaan suojautumistarpeiden mukaan.

Valuuttakurssi

Eng. exchange rate

Vaihtokurssi. Ulkomaan rahan hinta kotimaan rahassa mitattuna. Kurssi ilmoitetaan tavallisesti yksikön hintana.
Reaalinen valuuttakurssi voidaan tulkita kahdella tavalla:
1. Koti- ja ulkomaan suhteellinen hintataso samassa valuutassa.
2. Avoimen ja suljetun sektorin hintasuhde.

Kiinteäksi valuuttakurssiksi kutsutaan kurssia, jonka viranomaiset pitävät vakaana. Kelluvan valuutan kurssi määräytyy markkinoiden kysynnän ja tarjonnan perusteella.

» Valuuttalaskuri

Valuuttakurssiriski

Eng. currency risk exchange rate risk

Valuuttamääräisiin saamisiin tai velkoihin liittyvä epäedullisen kurssimuutoksen mahdollisuus.

Valuuttalauseke

Eng. currency clause

Kurssiklausuuli. Ks. valuuttaklausuuli.

Valuuttaluotto

Eng. foreign currency credit foreign currency loan

Ulkomaan valuutassa otettu luotto.

Valuuttamarkkinat

Eng. foreign exchange market forex market

Kansainväliset pankkien väliset markkinat, joilla valuuttojen kurssit määräytyvät kysynnän ja tarjonnan mukaan. Valuuttamarkkinoiden tehtävänä on vaihtaa ulkomaankaupassa sekä talletus- ja lainaustoiminnassa käytettäviä valuuttoja toisiksi valuutoiksi sekä tarjota suojautumismahdollisuuksia valuuttakurssiriskejä vastaan.

Valuuttaoptio

Eng. currency option

Oikeus vaihtaa sovittu määrä yhtä valuuttaa toiseen valuuttaan sovittuun kurssiin ja sovittuun aikaan.

Valuuttapositio

Eng. foreign exchange position

Valuutta-asema. Laskelma yrityksen valuuttasaamisista ja -veloista valuutoittain kunakin ajanjaksona. Valuuttapositio on lyhyt silloin, kun velat valuutassa ylittävät saamiset. Pitkässä valuuttapositiossa saamiset ylittävät velat.

09:34 Sekä vienti että tuonti laskivat selvästi heinäkuussa
09:20 Vakuutusyhtiö pidättelee remonttireiskoja: pieni unohdus voi maksaa tonneja
08:51 Weidmann: Saksa ei kaipaa lisää budjettielvytystä
08:17 Yritysten rekisteröinnit Panamaan romahtaneet tietovuodon jälkeen
07:28 Ilta-Sanomat Lehti: Näin Trumpin firma kiersi Kuuban kauppasaartoa
07:10 Kolumni Joka neljäs olut samasta hanasta
06:26 Digitoday Ei hyvältä näytä: Pohjoismaisten firmojen verkot avoinna hyökkääjille
06:21 Digitoday "Huikea mahdollisuus kasvuun" - F-Secure lupaa kyberturvaa ja yritysostoja
22:01 Tanska maksoi satoja tuhansia verovinkkaajalle
21:37 Daimler haastaa Teslan sähkö-Mersulla
21:13 Digitoday Microsoft sen sanoi: Kuluttajien Windows-puhelimet historiaa
20:35 Digitoday Musiikkijätti syntymässä? Spotify neuvottelee jättiostoksesta
20:16 EU alkaa tutkia: Syrjiikö Saksa osaa autoilijoista?
19:40 Digitoday HP pahoittelee – tavallaan: Aikoo sittenkin sallia kilpailijoiden musteet printtereissään
19:07 Fed-pomot: Koronnosto lähenee
18:12 Finnair sai seitsemännen uutuuskoneen – myi pois ja vuokraa takaisin
17:47 Digitoday Puhuiko Yahoo palturia? "Tietomurtajia ei palkannut kukaan"
16:59 Liikanen: Elvyttävä rahapolitiikka tukee kasvua
16:38 Kiuruvetinen pankki teki muutoksen: Yrittäjä ihmettelee rahojensa kohtaloa
16:26 Ericssonin suuromistajat harkitsevat osakkeiden myyntiä – leikkaushuhut hämmentävät Ruotsissa
15:57 Helsingin pörssi kohoaa Opec-sovun jälkeen
15:42 Metsä Board sulki paperikoneen – 94 saa lähteä
14:19 Commerzbank irtisanoo lähes 10 000
13:42 Tutkija: Venäjä voittaa öljysovussa
13:27 Digitoday Web-kameroiden armeija kaatoi verkkopalvelun
12:39 PTT: Ruoan halpeneminen hidastuu
11:58 Suomen Pankki: Positiivinen yllätys voi tulla Yhdysvalloista
11:36 Digitoday Elisan uudessa palvelussa koukku: puhelut ulkomailta kotimaan hinnoin
11:17 Glastonin yt:t päättyivät – irtisanoo 4 työntekijää
10:56 PT: Hyvätuloisten ostovoima paranee eniten – työttömän tuloissa suurin pudotus
10:45 Keskipalkka jopa 5480 euroa – näin eri alojen korkeakoulutetut tienasivat
10:04 Digitoday Ei vain puhelimien ongelma: Nyt varoitetaan räjähtävistä Samsungin pesukoneista
10:02 PT: Kasvun painopiste alkaa siirtyä vientiin
09:26 OPEC yllätyssopuun tuotannon rajoittamisesta
08:50 Kosteusvaurio voi tulla millaiseen taloon tahansa – alkuna usein vuotava liitos