Kirjaudu ▼

Taloussanakirja

AB

Ruot. aktiebolag

Lyhenne ruotsinkielisestä sanasta aktiebolag, joka tarkoittaa osakeyhtiötä, Oy.

ABC-analyysi

Eng. ABC-analysis

Varaston tarkkailujärjestelmä. Analyysin perusteella voidaan todeta, miten varastoon sidottu pääoma jakautuu eri nimikkeiden osalle, jotta valvonnassa voitaisiin keskittyä olennaisimpaan. Esim. A-ryhmää voidaan valvoa erityisen tarkasti ja C-ryhmää vähiten.

Abc-laskenta

Eng. activity-based accounting

Ks. toimintolaskenta.

ABS

Eng. asset backed security

ABS (Asset Backed Security) on omaisuusvakuudellinen arvopaperi. ABS:n pohjana on jokin kiinteä määrä pankin myöntämää velkaa, jonka pankki lohkoo eritasoisiksi sijoituskohteiksi. ABS-pooli koostuu useimmiten autolainoista, opintolainoista, luottokorttisaatavista, tuotanto- yms. välineiden leasing-tuotoista, tuontisaatavista jne. Uusimpia omaisuuseriä tässä joukossa edustavat
vakuutuspreemiot, terveydenhuoltosaatavat, erilaiset rojaltimaksut,
pienyritysten lainat ja verosaatavat. ABS eroaa muista jälkimarkkinakelpoisista
velkasitoumuksista siinä, että ABS:ien luottokelpoisuus
perustuu pelkästään pooliin valittujen omaisuuserien luottokelpoisuuteen
eikä niinkään alullepanijan maksukyvykkyyteen kuten tavallisissa
joukkolainoissa.

Absoluuttinen etu

Eng. absolute advantage

Ehdoton etu. Maalla on jonkin hyödykkeen tuottamisessa absoluuttinen etu, jos sen tuottaminen siinä maassa vaatii vähemmän resursseja kuin muissa maissa. Ks. suhteellinen etu.

AFTA

Eng. ASEAN Free Trade Association

Kaakkois-Aasian valtioiden Brunein, Indonesian, Malesian, Filippiinien, Singaporen, Thaimaan, Vietnamin, Laosin, Myanmarin ja Kambodzan liiton vapaakauppasopimus, jonka tarkoituksena on muodostaa vapaakauppa-alue näiden valtioiden kesken. Ks. ASEAN.

AG

Saks. Aktiengesellschaft

Saksalaisesta osakeyhtiöstä käytetty lyhenne, joka lyhentämättömänä on saksaksi Aktiengesellschaft eli osakeyhtiö. Ks. GmbH.

Agentti

Eng. agent

Asiamies, toimeksiantajan laskuun toimiva henkilö. Kauppa-agentti on itsenäisesti, mutta päämiehensä nimissä toimiva myyntiedustaja.
Lainaa järjestävän, pankkien muodostaman syndikaatin jäsen, jonka tehtävänä on yleensä osallistua lainaneuvotteluihin ja laatia lainasopimus lainanantajan puolesta. Ks. syndikaatti.

Agentuuri

Eng. agency

Oikeus toimia agenttina. Agenttina toimivaa liikeyritystä kutsutaan usein agentuuriliikkeeksi tai agentuuriksi.

Aggregaatti

Eng. aggregate


Osatekijöistä koottu yhdistelmä. Esim. kansantaloudessa kokonaiskysyntää tarkastellaan aggregaattina, joka koostuu vienti-, investointi- ja kulutuskysynnästä. Kulutuskysyntä on puolestaan esim. ravinnon, vaatteiden, asuntojen jne. yhteenlaskettu kysyntä. Myös ravinnon kysyntä on aggregaatti, koska se koostuu eri osista. Näin voidaan puhua eri aggregaattitasoista.

Agio

Eng. agio

Saman valuuttamäärän ostamisesta ja myymisestä toteutunut tuotto.

AHI-sovellus

Eng. AHI method

Aktivoitujen hankintamenojen indeksointisovellus. Perustuu inflaatiokorjauksiin, joiden avulla yrityksen pääoma pidetään ostovoimaltaan sijoitushetken tasolla. Inflaatiokorjaukset vastaavat rahan yleisen ostovoiman muuttumista, jota kuvataan tukkuhintaindeksillä (ostovoimaperiaate). AHI-sovellus oikaisee tuloslaskelman ja taseen erät saman ajankohdan hintatasoon, joksi on yksinkertaisuuden takia valittu tilikauden puoliväli. Korjausmenettely kohdistuu vain aktivoituihin hankintamenoihin.

AIDA

Eng. AIDA

Myyntitekniikan laji, jonka nimi muodostuu seuraavista sanoista: attention eli huomio, interest eli mielenkiinto, desire eli (osto)halu sekä action eli toiminta. Myyjän on herätettävä asiakkaan huomio, saatava hänet kiinnostumaan tuotteesta, haluamaan sitä tarpeidensa tyydyttämiseksi ja ryhtymään toimintaan. AIDA-kaava noudattelee ihmisen omaksumisprosessin vaiheita.

Aiesopimus

Eng. Letter of Intent (L.O.I.)

Aikomuspöytäkirja. Alustava sopimus jonkin asian valmistelemisesta tai jostakin pyrkimyksestä. Käytetään esim. yrityskauppojen yhteydessä.

Aiheuttamisperiaate

Eng. matching principle

Kustannuslaskennan periaate, jonka mukaisesti jollekin suoritteelle, vastuualueelle tms. kohdistetaan kaikki ne kustannukset (tuotot), jotka suorite tms. aiheuttaa.

Aikasarja

Eng. time series

Määrätyin aikavälein, esim. kuukausittain tai vuosittain tilastoitu lukusarja.

Aineellinen hyödyke

Eng. material good

Esine, tavara, tuote. Ks. aineeton hyödyke.

Aineet ja tarvikkeet

Eng. materials and supplies

Taseen vaihto-omaisuudeksi kirjattavia aineita ja tarvikkeita ovat raaka-aineet, lisäaineet, apuaineet, käyttötarvikkeet, pakkaustarvikkeet, korjaus- ja huoltoaineet ja -tarvikkeet.

Aineeton hyödyke

Eng. immaterial good

Palvelus. Ks. aineellinen hyödyke.

Aineeton oikeus

Eng. intangible right, incorporeal right

Patentti, tavaramerkki, tekijänoikeus yms. luovutettavissa oleva oikeus.

Ainelisäkustannus

Eng. added cost of materials

Välillinen kustannus, joka syntyy materiaalin hankinnasta ja säilyttämisestä.

AJKA-malli

HKKK:ssa kehitetty kansantalouden ennustemalli.

Aktiivihinnoittelu

Eng. active pricing

Hinnan käyttäminen keskeisenä kilpailukeinona menekin aikaansaamiseksi.

Aktivoiminen

Eng. capitalization

Yrityksen kirjanpidossa meno, jonka odotetaan tuottavan tuloa useamman tilikauden aikana. Aktivoidaan eli kirjataan taseen vastaavaa-puolelle. Taseeseen aktivoitu hankintameno (esim. kone tai kalusto) kirjataan vaikutusaikanaan poistoina kuluiksi. Aktivointivelvollisuus on velvollisuus siirtää taseeseen se osa käyttöomaisuutta, jota ei kirjata hankintahetken tilikauden kuluiksi. Aktivointimahdollisuus on mahdollisuus siirtää taseeseen muut pitkäaikaset menot.

Aktivointimahdollisuus

Eng. capitalization possibility

Ks. aktivoiminen.

Aktivointivelvollisuus

Eng. capitalization obligation

Ks. aktivoiminen.

Alennus

Eng. discount, reduction

Alkuperäisestä hinnasta myönnettävä vähennys. Alennus voidaan myöntää eri perusteilla, esim. käteissuorituksesta käteis- eli kassa-alennus tai määräalennus tiettyyn rahamäärään nousevasta kertaostosta.

Alfakerroin

Eng. alfa

alfakerroin kertoo kuinka paljon osake- tai rahastosijoituksen vuoden tuotto on ylittänyt vastaavan beta-riskin sisältävän vertailusalkun tuoton.

Alihankinta

Eng. subcontracting

Tuotteen olennaisen pääosan valmistaja tai toimittaja käyttää itsenäisiä ulkopuolisia toimittajia tai valmistajia apuna tuotteen saamiseksi täydelliseksi. Osatoimitusten, esim. tiettyjen koneen osien, tekeminen tuotteen varsinaiselle valmistajalle.

Alijäämä

Eng. deficit

Tilikauden tappiollinen tulos. Alijäämä on lähinnä järjestöjen ja osuuskuntien käyttämä liikeyrityksen tappiota vastaava nimitys. Myös esim. Kauppa- tai vaihtotaseen vaje.

Alijäämähyvitys

Eng. deficit crediting

Verolainsäädännön mukaan pääomatuloista saadaan vähentää niiden hankkimisesta aiheutuneet menot. Eriytetyssä tuloverojärjestelmässä kaikki korkomenot vähennetään pääomatulosta. Jos verovelvollisella ei ole riittävästi tai ollenkaan pääomatuloja, syntyy alijäämä, joka saadaan osittain vähentää ansiotuloista menevästä verosta. Ansiotulosta vähennettävää osuutta kutsutaan alijäämähyvitykseksi.

Alikurssi

Eng. under-valued price

Arvopaperin nimellisarvoa alempi hinta. Kun markkinakorot ovat korkeammat kuin arvopaperille maksettava korko, arvopaperin arvo laskee ja sen kurssi on alle 100.

Alimerkintä

Eng. undersubscription

Tilanne, jossa osakepääoman korotuspäätöksen mukaista vähimmäismäärää ei ole merkintäajan kuluessa merkitty.

Alivakuutus

Eng. underinsurance

Vakuutusmäärä on vakuutuskohteen jälleenhankinta-arvoa pienempi. Alivakuutustilanteessa korvaus maksetaan vakuutusmäärän ja todellisen arvon mukaisessa suhteessa (= pro rata -sääntö). Tällöin korvaus voi jäädä vahinkoa alhaisemmaksi.

Alkuperämaa

Eng. country of origin

Tuotteen alkuperämaa on maa, jossa tuote on valmistettu. Luonnontuotteen osalta maa, jossa tavara on tuotettu. Muun tuotteen osalta maa, jossa tavara on jalostettu.

Alkuperämerkki

Eng. indication, mark of origin

Myytäväksi tarkoitetuissa tuontitavaroissa oleva merkki, josta käy selville tavaran valmistus- tai alkuperämaa. Laissa on erikseen säädetty merkintäpakon alaiset tavarat.

Alkuperäselvitys

Eng. documentary evidence of origin

Yleisnimitys maahantuodun tavaran alkuperää koskeville erilaisille ilmoituksille tai todistuksille, joiden tarkoituksena on osoittaa tavaran alkuperä eri tarkoituksia varten, esim. tullietuuskohtelun saamiseksi.

Alkuperäsäännöt

Eng. rules of origin

Suomen solmimiin vapaakauppasopimuksiin sisältyviä sääntöjä, joiden perusteella ratkaistaan, ovatko tuotteet sopimuksissa tarkoitettuja tullietuuskohteluun oikeutettuja alkuperäistuotteita. Sopimusten edellyttämä tullietuuskohtelu myönnetään vain alkuperäsäännöt täyttäville tavaroille.

Alkuperätodistus

Eng. certificate of origin

Viranomaisen tai valtuutetun elimen, esim. kauppakamarin, viejän hakemuksen perusteella vahvistama todistus, joka osoittaa tavaran alkuperämaan. Vapaakauppasopimusten mukaisilla alkuperätodistuksilla osoitetaan tavaralle oikeutus esim. tullietuuskohteluun.

Alkutuotanto

Eng. primary production

Primäärituotanto. Maa- ja metsätalous, metsästys ja kalastus sekä kaivannaisteollisuus.